Meteen naar de inhoud

Privacy

Psychologenpraktijk Hogenberg hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw gegevens
Uw ANW-gegevens zullen alleen gebruikt worden voor therapiedoeleinden, zoals het uitnodigen voor afspraken. Deze gegevens zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Uw dossier
De wet verplicht GZ-psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren. Het systeem dat voor uw elektronisch patiënten dossier (EPD) wordt gebruikt is Zilos Epos.

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Tevens heeft u recht op een second opinion. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
GZ-psychologen hebben geheimhoudingsplicht. Dit betekent alleen met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan anderen informatie over u wordt verstrekt. Dit zal altijd eerst met u worden besproken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. Dit geldt in situaties, waarin ernstig gevaar voor uzelf of anderen dreigt, zoals suïcidaliteit of kindermishandeling. In dergelijke gevallen wordt als regel eerst contact met u gezocht om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u mailen met info@praktijkhogenberg.nl. Een klacht wordt geprobeerd naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

info@praktijkhogenberg.nl